Pepeling Hirup

pepeling-breakpos.com

Cindekna manah seja tumarima

Kana pinasibeun diri nyorang dunya

Seja sukur kanu di pibanda

Mustahil balik deui ka mangsa harita

Tunggang langgang hirup nungkulan harta

Lali kana pangaweruh Agama

Susah moal lumpat ka mana

Bagja moal menta ka saha

Reugreug hate nyumantel ka Gusti Allah nu Mulya

Hanteu daya, teu upaya

Rumasa taya tangan pangawasa

Emut hirup saukur ngalalana

Moal langgeng tur jaya salalawasna

Manah raheut tug dugi nyurucud cai soca

Ngahudang paripolah nu baheula

Beukeul hirup jaga kumaha

Ngagugu kana sagala dodoja

Repeh usik teu walakaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.